Παιδικά βηματάκια και φτάνεις το όνειρο!!!

Γιάννης Γκαραγκάνης
Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'repowerg_hellas.lc.subtitle' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by